Wydzial Rolnictwa i Rybactwa

Producenci rolni

Podstawową ideą powstawiania grup producentów rolnych jest wspólne działanie, dzięki któremu można sprostać wyzwaniom opartej na zasadzie konkurencji gospodarki rynkowej. Rolnicy zyskują możliwość zapewnienia sobie silniejszej pozycji na rynku, a tym samym wyższych i stabilniejszych dochodów poprzez właściwe zorganizowanie się i dostosowanie produkcji do wymagań odbiorcy pod względem jakości, ilości i asortymentu z jednoczesnym stosowaniem zasad ochrony środowiska na wszystkich etapach produkcji, przechowywania oraz dystrybucji produktów rolnych.
 
Istnienie grup producentów rolnych ma bardzo głęboki i zasadniczy sens, bo w naszych warunkach jest to jedyny sposób zwiększania koncentracji podaży. Grupie dysponującej już określonym potencjałem produkcyjnym łatwiej jest negocjować korzystne warunki sprzedaży, choćby dlatego, że jej istnienie eliminuje pośredników między producentem a odbiorcą.
 
Zgodnie z Ustawą z dnia 15 września 2000 roku / Dz. U. Nr 88, poz. 983 z późn. zm./ oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 marca 2011 roku. / Dz. U. Nr 62, poz.318  / .

wniosek składany przez grupę powinien zawierać:

1. nazwę i siedzibę wnioskodawcy,
2. dane osobowe osób upoważnionych do reprezentowania grupy zgodnie z jej aktem założycielskim,
3. oznaczenie produktu lub grupy produktów,
4. wypis z rejestru sądowego dotyczący wnioskodawcy,
5. akt założycielski wnioskodawcy,
6. listę członków wnioskodawcy- imię, nazwisko, numer indentyfikacyjny producenta, adres,
7. plan działania grupy- obejmujący okres 5 lat; zgodny ze statutem,
8. oświadczenie członków grupy o prowadzeniu gospodarstwa rolnego lub działu specjalnego produkcji rolnej w rozumieniu przepisów o podatku rolnym,
9. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych / Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm./,
10. opłata skarbowa za wydanie decyzji administracyjnej -10 zł

Wniosek należy złożyć w formie papierowej i na elektronicznym nośniku informacji.
Gdzie odebrać formularze:
Wzór formularza wniosku zawarty jest w załączniku nr 1 dostępnym w BIP Urzędu Marszałkowskiego

Opłaty:
Opłata skarbowa za wydanie decyzji o wpisie do rejestru grup producentów rolnych wynosi 10 zł.
Dane do przelewu:
Urząd Miejski w Szczecinie
Plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin

Z dniem 1 czerwca 2013 r. zmienił się rachunek bankowy na który należy wnosić opłaty skarbowe!
Bank PKO BP
Numer konta: 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429
W tytule: opłata skarbowa za wydanie decyzji

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):
30 dni od dnia założenia wniosku przez grupę

Inne wskazówki, uwagi:
• wnioski przyjmuje i opiniuje marszałek województwa,
• wnioski należy składać do Wydziału Rolnictwa i Rybactwa Urzędu Marszałkowskiego.

Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego stwierdza, na drodze decyzji administracyjnej, spełnienie przez grupę warunków określonych ww. ustawie oraz w rozporządzeniu i dokonuje wpisu do rejestru grup producentów rolnych.

Jawny rejestr grup producentów rolnych z terenu województwa Zachodniopomorskiego, powstałych zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw / Dz. U. Nr 88, poz. 983 ze zm./.

Podstawa prawna:
1) Ustawa z dnia 15 września 2000 roku. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw / Dz. U. Nr 88, poz. 983 ze zm. /.
2) Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 marca 2011 roku. / Dz. U. Nr 62, poz.318  /, zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu produktów i grup produktów, dla których mogą być tworzone grupy producentów rolnych, minimalnej rocznej wielkości produkcji towarowej oraz minimalnej liczby członków grupy producentów rolnych
3) Ustawa z dnia 28 listopada 2003 roku. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej / Dz. U. Nr 229, poz. 2273 ze zm./.

Miejsce załatwienia sprawy
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Wydział Rolnictwa i Rybactwa
Biuro Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Adres siedziby:
ul. Starzyńskiego 3-4,
70-506 Szczecin
tel. 91 44 10 203 - sekretariat

fax. 91 488 24 93

e-mail: rolnictwo@wzp.pl

WNIOSEK O WPIS DO REJESTRU GRUP PRODUCENTÓW ROLNYCH

WNIOSEK O WPIS DO REJESTRU GRUP PRODUCENTÓW ROLNYCH

Rodzaj pliku : woj

2010-01-13
pobierz

REJESTR GRUP PRODUCENTÓW ROLNYCH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

REJESTR GRUP PRODUCENTÓW ROLNYCH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Rodzaj pliku : pdf

2014-06-13
pobierz
logo_minrol
anr
arimr
arr
po_ryby
lgr_wzp
zodr
zzmiuw
woz
Dziedzictwo kulinarne
PIPRiL
produkty tradycyjne
dobra_zywn
coboru
SBP
IUNG

Wydział Rolnictwa i Rybactwa, ul. Starzyńskiego 3-4, Szczecin, 70-506, +48 91 44 10 203, fax: +48 91 48 82 493