Biuro Gospodarki

Aktualności

Konkurs ,,Europejskie Nagrody Promocji Przedsiębiorczości – 2012"

logologo

Konkurs ENPP adresowany jest do władz lokalnych, regionalnych i krajowych, do miast, regionów, wspólnot, organizacji biznesowych, instytucji realizujących programy edukacyjne, jak również do jednostek samorządu terytorialnego, które wspólnie z przedsiębiorcami realizują projekty w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

Aby wziąć w nim udział, należy przedstawić projekt przedsięwzięcia, które ułatwiło rozwój biznesu oraz stymulowało gospodarkę regionu w ostatnich 2 latach.

Zgłoszenia z naszego regionu będą przyjmowane przez urząd marszałkowski województwa zachodniopomorskiego do 18 maja 2012 r. Następnie jury ogólnopolskie wybierze dwa najlepsze projekty, które zostaną nominowane przez Ministerstwo Gospodarki do etapu europejskiego.

Nagrody przyznawane są w pięciu kategoriach:

-         Promowanie ducha przedsiębiorczości;

-         Inwestowanie w umiejętności;

-         Rozwój środowiska biznesowego;

-         Wspieranie internacjonalizacji biznesu.

-         Przedsiębiorczość odpowiedzialna i wspierająca włączenie społeczne:

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w listopadzie 2012 r. podczas uroczystej ceremonii. Jej współgospodarzem będzie sprawujący w tym czasie prezydencję Rady UE Cypr.

Szczegóły konkursu

Formularz zgłoszeniowy (pdf)
Formularz zgłoszeniowy (doc)

Konkurs Europejskie Nagrody Promocji  Przedsiębiorczości (ENPP, wcześniej: Europejskie Nagrody Przedsiębiorczości – ENP) organizowany jest przez Dyrekcję Generalną ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu Komisji Europejskiej od 2006 r. Nagradza on osiągnięcia instytucji publicznych w promowaniu przedsiębiorczości oraz rozwoju małych przedsiębiorstw, zwłaszcza na poziomie regionalnym i lokalnym. Co roku w każdym kraju zgłaszanych jest ponad 300 inicjatyw, które konkurują ze sobą na etapie krajowym.

Konkurs ENPP cieszy się w Polsce dużym powodzeniem, a w 5 jego edycjach zgłoszono łącznie 117 projektów z 14 województw. Zgodnie z obowiązującymi zasadami, 10 z nich krajowe jury nominowało do etapu europejskiego.

Dotychczasowe osiągnięcia polskich projektów w konkursie ENPP zostały zaprezentowane w publikacji pt. „5 Lat Konkursu Europejskie Nagrody Przedsiębiorczości – polskie projekty w Europejskim Finale oraz krajowi laureaci w latach 2006-2010”.

 

Szczegóły konkursu

Konkurs adresowany jest do władz lokalnych, regionalnych i krajowych, do miast, regionów, wspólnot, organizacji biznesowych, instytucji realizujących programy edukacyjne, jak również do jednostek samorządu terytorialnego, które wspólnie z przedsiębiorcami realizują projekty w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

Konkurs Europejskie Nagrody Promocji Przedsiębiorczości wskazuje i wyróżnia najlepszych promotorów przedsiębiorstw i przedsiębiorczości w Europie, przedstawia najlepsze przykłady zasad i praktyk w tej dziedzinie, zwiększa świadomość społeczną na temat jej roli oraz zachęca i inspiruje potencjalnych przedsiębiorców. Nagrody przyznawane są w pięciu kategoriach:

  1. Promowanie ducha przedsiębiorczości: nagroda w tej kategorii jest przyznawana za działania i inicjatywy na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym, które promują przedsiębiorczy sposób myślenia, zwłaszcza wśród młodych ludzi i wśród kobiet. (Przykłady: działania i programy promujące przedsiębiorców i działania przedsiębiorcze oraz kulturę kreatywności, innowacyjności i gotowości na ryzyko).
  2. Inwestowanie w umiejętności: Nagroda w tej kategorii przyznawana jest za działania na szczeblu regionalnym lub lokalnym na rzecz doskonalenia umiejętności przedsiębiorczych, zawodowych, technicznych i menedżerskich. (Przykłady: promowanie konkretnych umiejętności takich jak umiejętności techniczne niezbędne rzemieślnikom, nauki języków, obsługi komputera, programów mentorskich, programów w zakresie mobilności dla przedsiębiorców, programów nauczania przedsiębiorczości w szkołach i na uczelniach wyższych itp.).
  3. Rozwój środowiska biznesowego: Nagroda przyznawana jest za innowacyjną politykę na szczeblu regionalnym lub lokalnym w zakresie promocji rozpoczynania i rozwijania działalności, ułatwiania procedur ustawodawczych i administracyjnych dla firm oraz wdrażania zasady myślenia najpierw na małą skalę z korzyścią dla małych i średnich przedsiębiorstw. (Przykłady: działania ułatwiające MŚP dostęp do rynku zamówień publicznych, ograniczające biurokrację, sprzyjające rozwojowi nowych firm oraz wspomagające promocję potencjału innowacyjnego technologii informacyjnych i komunikacyjnych oraz e-biznesu).
  4. Wspieranie internacjonalizacji biznesu: Nagroda ta przyznawana jest za działania zachęcające firmy, a zwłaszcza małe i średnie przedsiębiorstwa, do korzystania z możliwości oferowanych przez rynki wspólnotowe i pozawspólnotowe na większą skalę. (Przykłady: projekty na rzecz nawiązywania, utrzymywania i zacieśniania międzynarodowej współpracy przedsiębiorstw, narzędzia ułatwiające wymianę informacji lub nawiązywanie kontaktów, usługi doradcze lub projekty ułatwiające MŚP ekspansję zagraniczną).
  5. Przedsiębiorczość odpowiedzialna i wspierająca włączenie społeczne: Nagroda przyznawana za działania regionalne i lokalne, które promują odpowiedzialność społeczną i odpowiedzialną działalność w zakresie społeczeństwa i/lub ekologii. W tej kategorii nagradzamy również za działania promujące przedsiębiorczość wśród grup o trudniejszej sytuacji, takich jak bezrobotni, niepełnosprawni lub mniejszości etniczne. (Przykłady: przedsiębiorstwa społeczne lub przedsiębiorstwa typu „non-profit” realizujące potrzeby społeczności. Inicjatywy wspierające rozwiązania biznesowe związane z radzeniem sobie z problemami ochrony środowiska i zmiany klimatu, na przykład czyste i zielone technologie).

Nagroda główna zostanie przyznana zgłoszonej inicjatywie wspierania i promowania przedsiębiorczości, która zostanie uznana za najbardziej innowatorską i inspirującą w całej Europie.

Aby wziąć udział w Konkursie…

Na początku etapu krajowego Konkursu, należy opisując swój projekt w formularzy zgłoszeniowym wykazać, w jaki sposób zrealizowane już przedsięwzięcia przyczyniły się do ułatwienia rozwoju biznesu oraz jak stymulowały gospodarkę regionu podczas dwuletniego okresu poprzedzającego zgłoszenie do Konkursu.

Załączniki:

Formularz zgłoszeniowy (pdf)
Formularz zgłoszeniowy (doc)

 Zgłoszenia przyjmowane będą do 18 maja 2012 r. Następnie jury wybierze dwa najlepsze projekty, które zostaną nominowane przez Ministerstwo Gospodarki do etapu europejskiego.

Wyniki Konkursu fazy europejskiej ogłoszone zostaną podczas uroczystej ceremonii, na którą zaproszeni zostaną wszyscy laureaci nominowani przez poszczególne kraje. W 2012 roku ceremonia wręczenia nagród odbędzie się w listopadzie, a jej współgospodarzem będzie sprawujący w tym czasie prezydencję Rady UE Cypr.

Zapraszamy również do odwiedzin strony internetowej Komisji Europejskiej http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/best-practices/european-enterprise-awards/index_en.htm, na której znajdują się aktualne informacje o Konkursie.        

Formularze zgłoszeniowe prosimy składać do dnia 18 maja 2012 r. na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Wydział Turystyki, Gospodarki i Promocji

ul. Korsarzy 34

70 – 540 Szczecin

 z dopiskiem na kopercie ,,Konkurs Europejskie Nagrody Promocji Przedsiębiorczości

lub osobiście w Wydziale, Turystyki Gospodarki i Promocji

Plac Hołdu Pruskiego 8

II piętro pokój 30

W razie pytań prosimy o kontakt:

Tel. 091 44 19 103

E – mail: mbatogowski@wzp.pl  

2012-04-04
powrót 


Biuro Gospodarki, Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin